مونږد حقوقو په اړه د پوره مسلکي زده کړې لرونکي، يو مشورتي ټیم يو چې له کلنو راهيسې د پنا هنده ګۍ او بهر نیانو قانون په برخه کې کار کوو. دفریدا (Verein frida) په نامه ټولنه موجوړه کړې چې اړونده کسانو سره په وړیا ډول ريښتينې حقوقي مرسته کوو. یو هيواد ته چې هلته قانون واکمن وي، نه ښايي چې پکې دبشري حقونو د پلي کولو په وړاندې ورځ تر بلې ستونزې ډېرېږي.

د فریدا ټولنه ښځو و نارینو ته په لاندې بر خو کې مرسته کوي:

 

 انفرادي او مخامخ مشوره وکول.

 د پناهندګۍ او خارجیانو قانون چاروکې د قضايي او حقوقي پریکړو په وړاندې د نظر، غبرګون اواعتراض(اپیل) ليکل.
 اتریش کې د پاته کیدو یا ستنيدو حق لپاره ("Bleiberecht") غوښتنه.
 د اقامت (Aufenthalt) تر لاسه کولو او د هغه اوږیدو یا تمديد لپاره غوښتنه.

© 2019 by frida - Beratung in Asyl und Fremdenrecht  --