ما یک گروه مشاوران حقوقدان هستیم که سالها در قسمت قانون پناهندگی و اتباع بیگانه کار میکنیم. در حال حاضر ما انجمن فریدا را تاسیس کرده ایم و به افراد نیازمند به کمک حقوقی، مشاوره رایگان عرضه میکنیم. ما میخواهیم به مسأله اجرایی شدن حقوق بشر، که روز به روز سختتر میشود، جواب دهیم. این شایسته یک حکومت بر پایه قانون نیست.

فریدا مراجعین را در موارد زیر همکاری میکند

مشاوره شخصی

نوشتن شکایت نامه و اظهار نامه در پروسه های قانون پناهندگی واتباع بیگانه 

درخواست جواز اقامت با در نظرداشت شرایط خاص (با توجه به بند 8 کنوانسیون حقوق بشر اروپایی)

اولین  تقاضا برای جواز اقامت

همراهی در پروسه تمدید جواز اقامت

© 2019 by frida - Beratung in Asyl und Fremdenrecht  --